قسمت ۱۴
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۷

سوال چهاردهم: امروز دوازدهمین روز عید رضوان یکی دیگه از روزهایی است که کار برای بهائیان حرامه. در این روز چه اتفاقی در باغ رضوان افتاد؟

ثبت نام در خبرنامه