Program Picture

خاک تابناک

قسمت ۱۱
۱۱ فروردین ۱۴۰۲

نگرشى به فرداى ایران، از مسیر دیروز: رابطه روحانیّت شیعه با قدرت حاکمه، در دورۀ پهلوى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه