Program Picture
قسمت ۱۰
فروردین ۲۳, ۱۳۹۹

سال‌ها گذشت و خدیجه بیگم در یکی از روزها از آمدن ملا محمد زرندی که از نزدیکان حضرت بهاءالله بودند، از طرف میرزا آقا مطلع شدند. این آمدن حاوی مژده‌ای مبارک بود، اما وقایع دیگری در راه بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه