Program Picture

نرگس شیراز

قسمت ۱۰
۲۳ فروردین ۱۳۹۹

سال‌ها گذشت و خدیجه بیگم در یکی از روزها از آمدن ملا محمد زرندی که از نزدیکان حضرت بهاءالله بودند، از طرف میرزا آقا مطلع شدند. این آمدن حاوی مژده‌ای مبارک بود، اما وقایع دیگری در راه بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه