قسمت ۹ – به کجا چنین شتابان؟

Program Picture
قسمت ۹ – به کجا چنین شتابان؟
تیر ۱۲, ۱۴۰۱

سالیان درازی دنیا در دو بلوک شرق و غرب تقسیم شد و دو ایدئولوژی متضاد اما هر دو با نگاهی سراسر ماده گرایانه بر سرشت انسان برای تصاحب آینده بشریت در رقابت بودند. چندی است که شکست بلوک شرق عیان شده و ناکارآمدی نگرش‌های بلوک غرب نیز غیر قابل انکار است. به نظر می‌رسد بشریت برای گذر از این پیچ تاریخی نیازمند بازنگری اساسی در اصول و نگرش‌های رایج موجود می‌باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه