قسمت ۹۲ – فقره‌ هشتادم کلمات مکنونه فارسی (بخش دوم)

Program Picture
قسمت ۹۲ – فقره‌ هشتادم کلمات مکنونه فارسی (بخش دوم)
مهر ۱۱, ۱۴۰۰

ای بندگان من
شما اشجار رضوان منید. باید به اثمار بدیعهٴ منیعه ظاهر شوید تا خود و دیگران از شما منتفع شوند. لذا بر کل لازم که به صنایع و اکتساب مشغول گردند. این است اسباب غنا یا اولی الألباب و انّ الأمور معلّقه بأسبابها و فضل الله یغنیکم بها و اشجار بی‌ ثمار لایق نار بوده و خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه