تو جهانی بر خیالی بین روان

Program Picture

ورقی از خاطرات

تو جهانی بر خیالی بین روان
۰۷ تیر ۱۳۹۹

تفکر همیشه تمرکز بر یک مساله نیست. گاهی هم آن است که ذهن را آزاد بگذاری تا هر اندیشه‌ای، بی هیچ قضاوتی از گوشه آن بگذرد. بسا که شخصیت فردای تو، تحقق همین خیالبافی‌های امروز باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه