قسمت ۸۲ – فقره‌ هفتاد و سوم کلمات مکنونه فارسی

قسمت ۸۲ – فقره‌ هفتاد و سوم کلمات مکنونه فارسی
مرداد ۳, ۱۴۰۰

ای دوست من تو شمس سماء قدس منی. خود را به کسوف دنیا میالای. حجاب غفلت را خرق کن تا بی‌پرده و حجاب از خلف سحاب به درآیی و جمیع موجودات را به خلعت هستی بیارایی.

ثبت نام در خبرنامه