قسمت ۷
تیر ۱۸, ۱۳۹۸

اجتماع سیف معنوی الهی است.
ادامه توضیحات استاد بهرام فرید درباره این بیان حضرت بهاءالله.

ثبت نام در خبرنامه