قسمت ۷
تیر ۱۰, ۱۳۹۶

چرا کتاب‌های مقدّس، وقتی می‌خواهند برای ظهور بعد، بشارت بدهند، مطلب را به صورت واضح و روشن، بیان نمی‌کنند و اگر واضح بیان میشد، چه اتّفاقی می‌افتاد؟

ثبت نام در خبرنامه