Program Picture
قسمت ۷
خرداد ۲۴, ۱۴۰۱

مقاله اول «چهار روش برای متوقف کردن سرچشمه غیبت و شایعه پراکنی» نوشته مکینا ریورز. و مقاله دوم: «مرزهای باز چگونه خواهد بود» نوشته دیوید لنگنس.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه