قسمت ۷ – نقطه آغاز

ورقی از خاطرات
قسمت ۷ – نقطه آغاز
آبان ۱۰, ۱۳۹۹
گاهى می بينى آشنايى در مسير زندگى تو به صورت گذرى صحبتى را با تو در ميان می گذارد كه همان، سرآغاز تحول هاى بزرگى در زندگى تو می شود. تو را وامی دارد تا زير باران بروى و چشم ها را بشويى

ثبت نام در خبرنامه