قسمت ۷۱ – نقشى نو: عینک زمان پریش

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۷۱ – نقشى نو: عینک زمان پریش
۳۰ آبان ۱۴۰۱

به شوخى می‌ماند اگر بیت شاعر را نقل کنند که فرموده «دل هر ذره را که بشکافى، آفتابیش در میان بینى» و بخواهند میان این عبارت و انرژى نهفته در هسته اتم ارتباطى پیدا کنند. و نیز کم لطفى است اگر به خاطر برخى عبارت‌هاى مجمل و سربسته بخواهند اندیشه‌هاى ژرف یک اندیشمند را در متون پیشین سراغ بگیرند. پذیرفتن نقش «تاکید و تفصیل» سبب می‌شود تا با نگاهى منصفانه سهم هر یک از ادیان در طول تاریخ مورد مطالعه قرار گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه