فقره پنجاه و دوم کلمات مکنونه فارسی

کلمات مکنونه
فقره پنجاه و دوم کلمات مکنونه فارسی
بهمن ۵, ۱۳۹۹

ای پسران غفلت و هویِ، دشمن مرا در خانه‌ من راه داده‌اید و دوست مرا از خود رانده‌اید. چنان‌چه حب غیر مرا در دل منزل داده‌اید. بشنوید بیان دوست را و به رضوانش اقبال نمائید. دوستان ظاهر، نظر به مصلحت خود، یکدیگر را دوست داشته و دارند. ولکن دوست معنوی شما را لاجل شما دوست داشته و دارد. بلکه مخصوص هدایت شما، بلایای لا تحصی قبول فرموده. به چنین دوست جفا مکنید و به کویش بشتابید. این است شمس کلمه‌ صدق و وفا که از افق اصبع مالک اسماء اشراق فرموده. افتحوا آذانکم لاصغاء کلمه اللّه المهیمن القیوم

ثبت نام در خبرنامه