سر آشکار
قسمت ۵۱
دی ۲۱, ۱۳۹۹
ای پسر کنيز من در فقر اضطراب نشايد و در غنا اطمينان نبايد. هر فقری را غنا در پی و هر غنا را فنا از عقب. ولکن فقر از ماسوی اللّه نعمتی است بزرگ، حقير مشماريد. زيرا که در غايت آن، غنای باللّه رخ بگشايد. و در اين مقام أنتم الفقرآء مستور و کلمه‌ مبارکه‌ و اللّه هو الغنی، چون صبح صادق از افق قلب عاشق ظاهر و باهر و هويدا و آشکار شود و بر عرش غنا متمکن گردد و مقر يابد

ثبت نام در خبرنامه