قسمت ۴۹ – تار و پود زندگی: نقدى متین و منصفانه

Program Picture
قسمت ۴۹ – تار و پود زندگی: نقدى متین و منصفانه
خرداد ۳۰, ۱۴۰۱

پس از هشیار شدن نسبت به تمیز و تفکیکى که میان گوشه‌هاى ظهور الهى می‌توان قائل شد، جنبه‌هایى از دیانت در گفتارهاى قبلى وارسى گردید. گوشه مهمى از دیانت همان مراسم دینى است که از نظر یکى از پدران جامعه شناسى، عامل اصلى در پدید آوردن جامعه‌هاى اولیه بوده است. هم‌چنین بحثى خواهیم داشت که این هشیارى نسبت به تفکیک گوشه‌هاى مختلف دیانت می‌تواند رهنمون بشود براى یافتن روشى براى نقد متین و منصفانه

news letter image

ثبت نام در خبرنامه