قسمت ۴۲ – تشکر نامه

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۴۲ – تشکر نامه
۳۰ شهریور ۱۴۰۱

در ادامه نامه هفته قبل که خطاب به شما عزیزان نوشته شده بود با آقای دکتر شاپور راسخ گفتگو را ادامه می‌دهیم و بخشی از یادگیری‌ها و آموخته‌ها از صحبت‌های ارزشمند ایشان را مرور می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه