تخیلی سرشار از واقعیت

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

تخیلی سرشار از واقعیت
۱۲ تیر ۱۴۰۰

نامه این هفته خطاب به انسانی نوشته شده که زندگی را والاترین جلوه برای درک و دریافت و تخیل می‌دانست و همه آثار هنریش را با الهام از زندگی ساخت. تنهایی را ستایش می‌کرد و معتقد بود اثر هنری را باید فارغ از هرگونه جهت‌گیری سیاسی ساخت تا تاریخ مصرف نداشته باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه