قسمت ۳- گامى به سوى یگانگى جهان انسانى

قسمت ۳- گامى به سوى یگانگى جهان انسانى
تیر ۲۸, ۱۴۰۰

با توجه به این‌که محور تمامى تعالیم دیانت بهایى تحقق صلح و یگانگى در سطح جهانى است، گفتگویى خواهیم داشت پیرامون این‌که کتاب ایقان چگونه می‌توانست نقشى در این باره ایفا بکند. در عین وارسى اجمالى چند موضوع، در این باره سرتیترهایى به دست داده می‌شود تا بعد تر با تفصیل بیشترى مورد بحث قرار بگیرند

ثبت نام در خبرنامه