قسمت ۳۶ – تار و پود زندگى: تصدیق مقام بابیت

قسمت ۳۶ – تار و پود زندگى: تصدیق مقام بابیت
اسفند ۱۶, ۱۴۰۰

مراد و مقصود از عنوان باب نزد شیخیه همان باب علم بود و تاملى در تاریخ سال‌هاى اول ظهور حضرت باب نشان می‌دهد که براى یافتن باب به دنبال همین ویژگى تعیین کننده بودند که براى آن هم معناى خاصى قائل بودند. ملا على و عبدالخالق یزدى هم در جستجویشان براى باب از این قصه مستثنی نبودند.

ثبت نام در خبرنامه