ترانه‌های پر خاطره، خاطرات پر ترانه

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

ترانه‌های پر خاطره، خاطرات پر ترانه
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

چندین نسل با آهنگ‌هایی که او سراینده متن ترانه‌هایشان بوده زندگی کرده‌اند. بی آن که شاید نامش را بدانند. در این نامه به او پرداخته شده و به مرور خاطره‌هایی که پشت ترانه‌هایش پنهان است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه