ریشه‌هایی نیمه عریان

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

ریشه‌هایی نیمه عریان
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

درختی کهن‌سال در خاطرات کودکی‌اش هست که بخشی از ریشه‌هایش روی زمین رشد کرده بودند و او در عالم بچگی صدای فریاد آن ریشه‌ها را می‌شنید. ریشه‌هایی که در بزرگ‌سالی نماد زندگی خود او شدند. انسانی با یک زندگی پربار که آن قدرها دیده و شنیده نشده است. مثل ریشه درخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه