قسمت ۲ – حکایت آنکه پنهانی پیرو نفسش بود و به ظاهر دلسوز دیگری

کوید نامه ۱۹
قسمت ۲ – حکایت آنکه پنهانی پیرو نفسش بود و به ظاهر دلسوز دیگری
آبان ۱۸, ۱۳۹۹
باری؛ سران دُوَل و رئوس ملل را تصمیم برآن شد که خلایقْ زمانی در خانه به سر کنند و مجالی به خود دهند تا «پلید صغیر»، رحل اقامت از زمینِ سکونتْ برگیرد و رختِ رِحلت برتن کند. مردمان به سرای شدند و ایوانِ سکونت، آباد شد. زمانی چند بر این بگذشت .

ثبت نام در خبرنامه