Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۲۹ – اولین لوح
۰۱ تیر ۱۴۰۱

هوارد کلبی آیوس دوباره با درسی و آموزه‌ای از جانب حضرت عبدالبهاء رو به رو می‌شود وقتی ایشان قرار است با گروهی صحبت کنند که دنیایی بسیار متفاوت دارند. ضمن این که برای اولین بار در کمال ناباوری به دریافت لوحی از جانب حضرت عبدالبهاء مفتخر می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه