شکستن قفس‌ها – بخش ۱

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

شکستن قفس‌ها – بخش ۱
۲۳ اسفند ۱۳۹۹

گاهی شنیدن بعضی واژه‌ها، در لحظه ممکن است فکر یا احساسی ناخوش‌آیند را در ما به وجود بیاورند. در حالی که می‌توان با تغییر نگرش نسبت به مفهوم آن واژه، جلوی این اتفاق را گرفت. این نامه در ارتباط با این موضوع خطاب به شما عزیزان نوشته شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه