سوال از شعر، جواب از شعر

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ - فصل ۱

سوال از شعر، جواب از شعر
۱۶ اسفند ۱۳۹۹

این نامه دوباره خطاب به شما عزیزان نوشته شده. در آن راجع به مردی صحبت شده است که نگاهی کاملا متفاوت به شعر و تحلیل آن دارد. نام این مرد در چند نامه قبل به طور ضمنی و گذرا آمده است. شاید با گوش دادن به این نامه او را به خاطر بیاورید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه