Program Picture
قسمت ۲۴
خرداد ۱۲, ۱۳۹۷

آیا موضوع جایگزین کردن فرهنگ همیاری به جای فرهنگ رقابت با تجربیات جامعه بهائی ارتباط مستقیم دارد؟
آیا جامعه بهائی برای تحقق ایده‌هایش باید در روش‌های خود تغییراتی ایجاد کند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه