قسمت ۲۴ و آخر
شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

مرور مقالۀ «فیلم نیروی محرکه‌ای برای ایجاد آگاهی و تغییر اجتماعی»، نوشتۀ ان گوردون پری و «وقتی با خودمون حرف می‌زنیم داریم با کی حرف می‌زنیم؟»، نوشتۀ رادنی ریچاردز.

ثبت نام در خبرنامه