بچه‌ها و پورن – بخش ۱

Program Picture

نقطه‌ سر خط - فصل ۲

بچه‌ها و پورن – بخش ۱
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

«بله، بچه‌ها پورن می‌بینند، آیا کاری از دست پدر و مادرها ساخته است؟» در نقطه‌سرخط این هفته قصد داریم تابوشکنی کنیم و در مورد نحوه‌ درست مواجهه با این مسئله صحبت کنیم و طی دو هفته، چند نکته‌ راهنما پیشنهاد کنیم برای صحبت با بچه‌ها درباره‌ برخورد تصادفی یا حتی انتخابی‌شان با محتواهای هرزه‌نگارانه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه