قسمت ۲۰ – نسل‌کشی رواندا و مغازه‌ داران نجات‌دهنده

قسمت ۲۰ – نسل‌کشی رواندا و مغازه‌ داران نجات‌دهنده
مهر ۱۱, ۱۴۰۰

مقدمه: شب شیشم آوریل سال ۱۹۹۴، هواپیمای حامل رئیس جمهور وقت رواندا مورد هدف قرار گرفت و هواپیما سقوط کرد. همین موضوع بهانه‌ای شد برای جنگ داخلی رواندا و نسل‌کشی گسترده‌ گروه اقلیت توتسی توسط گروه حاکم هوتو‌.
قهرمان چهل‌وسوم، مغازه‌ داران نجات‌دهنده: تو اون دوره‌ نسل‌کشی، من و شوهرم مغازه‌ دار بودیم. همه می‌دونستن که ما رابطه‌ خوبی با توتسی‌ها داریم، بنابراین بهمون مشکوک بودن که به توتسی‌ها کمک می‌کنیم.

ثبت نام در خبرنامه