قصه «معصومه» – بخش ۱

Program Picture

نقطه‌ سر خط - فصل ۲

قصه «معصومه» – بخش ۱
۱۷ فروردین ۱۴۰۰

این هفته، در نقطه‌سرخط یه قصه داریم؛ قصه‌ معصومه، که «اگر به چیزی یا کسی نگاه می‌کرد و چشمش را می‌بست، آن چیز یا کس، تا زمانی که چشم‌هایش را باز نمی‌کرد، در آخرین حالتی که بود، ثابت می‌ماند.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه