قسمت ۲۰ – در ستایش سوختن: چشم حقیقت بین

قسمت ۲۰ – در ستایش سوختن: چشم حقیقت بین
آبان ۲۴, ۱۴۰۰

آن درجه از یقین که فراتر از دانش باورى به آن چشم آگاهى یا چشم باورى گفته بودند لازمه‌اش به دست آوردن چشمى تیزبین است که از پس پشت پرده‌ها، بتواند موقعیت امروز آدمى را بر اساس کل جهان هستى و هم همه مراحل زندگى در نظر آورده باشد.

ثبت نام در خبرنامه