Program Picture
قسمت ۱۹
مهر ۹, ۱۳۹۸

مطابق روند این برنامه، پس از خوندن یکی از سخنان حضرت بهاءالله پیامبر بهائیان، استاد بهرام فرید به توضیحات مفاهیم اون می‌پردازند.
حضرت بهاءالله می‌فرمایند: یزدان پاک میفرماید آنچه در این روز پیروز شما را از آلایش پاک نماید و به آسایش رساند همان راه راه من است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه