قسمت ۱۹
مهر ۹, ۱۳۹۸

مطابق روند این برنامه، پس از خوندن یکی از سخنان حضرت بهاءالله پیامبر بهائیان، استاد بهرام فرید به توضیحات مفاهیم اون می‌پردازند.
حضرت بهاءالله می‌فرمایند: یزدان پاک میفرماید آنچه در این روز پیروز شما را از آلایش پاک نماید و به آسایش رساند همان راه راه من است.

ثبت نام در خبرنامه