قسمت ۱۹ – فقره‌ شانزدهم کلمات مکنونه فارسی

قسمت ۱۹ – فقره‌ شانزدهم کلمات مکنونه فارسی
فروردین ۳۱, ۱۳۹۹

ای جوهر غفلت

دریغ که صد هزار لسان معنوی در لسانی ناطق و صد هزار معانی غیبی در لحنی ظاهر. ولکن گوشی نه تا بشنود و قلبی نه تا حرفی بیابد.

فقره شانزدهم کلمات مکنونه فارسی

ثبت نام در خبرنامه