قسمت ۱۹ – خودپسندىِ بخشیدن

ورقی از خاطرات
قسمت ۱۹ – خودپسندىِ بخشیدن
شهریور ۱۵, ۱۳۹۹
رابطه با يك انسان دايره اى است، نيمِ آن بخشيدن است و نيمى هم گشودن قلب به دريافت محبت از ديگرى. نه فقط چون حس دِين در ميان نباشد، نه. آدمى در بخشيدن است كه وجودش با ديگرى پيوند ميخورد

ثبت نام در خبرنامه