قسمت ۱۸
فروردین ۲۵, ۱۳۹۷

جایگزین پیشنهادی پروفسور کارلبرگ برای فرهنگ رقابت کنونی؛ جامعه بهائی.
علل اصلی این پیشنهاد، آیا جامعه بهائی پتانسیل جهانی شدن دارد؟
مفهوم وحدت مورد نظر آیین بهائی.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه