قسمت ۱۸ – در ستایش سوختن: مراتب یقین

قسمت ۱۸ – در ستایش سوختن: مراتب یقین
آبان ۱۰, ۱۴۰۰

نزدیکى و پیوند میان یک فرد با فعالیت‌هایى یا انسان‌هایى که خود را شیفته آنها می‌داند درجات و مراتب متفاوتى دارد. فرق بسیار است میان آن کس که دستى از دور بر آتش دارد تا آن کسى که پروانه‌ وار خود را با آتش یکى کرده است.

ثبت نام در خبرنامه