قسمت ۱۷ – بشرى و الهى: حجاب علم

Program Picture
قسمت ۱۷ – بشرى و الهى: حجاب علم
آبان ۳, ۱۴۰۰

بر اساس دیدگاهى در متون ادیان، مادی‌ترین چیزها می‌تواند شخص را به عالی‌ترین درجه‌هاى معنویت رهنمون شود و آن چیزها که همواره معنوى انگاشته می‌شدند چه بسا که شخص را به پست‌ترین ورطه‌ها سقوط دهند. این گفتار خواهد کوشید دیدگاهى نسبت به مفهوم انقطاع و وارستگى به دست دهد تا پرتویى بیفکند بر تمیز و تفکیک میان همچو مواردى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه