قسمت ۱۶
اسفند ۲۰, ۱۳۹۸

حضرت ولی امرالله می‌فرمایند: قوه قدسیه‌ الهیه که درعصر رسولی دور بهائی تولد یافته، در مرحله‌ اولای عصر تکوین در تشکیلات و موسسات این نظم بدیع متدرجا حلول نموده و متجسد گشته.

ثبت نام در خبرنامه