درخشش شمع‌های روشن

Program Picture

ورقی از خاطرات

درخشش شمع‌های روشن
۲۵ مرداد ۱۳۹۹

آن کس که من در او صفات فرشته گون می‌بینم، تو چگونه می‌شود که جز سیاهی چیزی در او نمی‌بینی؟ و او که تو فرشته می‌بینی چگونه است که من او را انسانی عادی می‌یابم با همه خطاهای همیشگی بشری؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه