قسمت ۱۶ – بشرى و الهى: مى و جام

قسمت ۱۶ – بشرى و الهى: مى و جام
مهر ۲۶, ۱۴۰۰

از متن کتاب‌هاى آسمانى این معنى فهم می‌شود که مرز بسیار باریکى قائل شده‌اند میان مفهوم آن‌ چیزها که مادى و بشرى انگاشته می‌شوند با آن‌ها که الهى یا روحانى تلقى شده اند. این گفتار می‌کوشد تا از همین مرز باریک سودى ببرد براى فهم برخى نکته‌هاى معرفتى

ثبت نام در خبرنامه