قسمت ۱۶ – برادران گمشده

Program Picture

بدون تمبر، بدون تاریخ – فصل ۲

قسمت ۱۶ – برادران گمشده
۲۵ اسفند ۱۴۰۰

در سومین نامه خطاب به دکتر یونس افروخته از بهائیان غربی که در زمان تجدید قلعه‌بندی عکا، دلتنگ و نگران حضرت عبدالبهاء بودند سخن گفته‌ایم و حضور تعدادی معدود از آنان که موفق شدند در همان ایام به دیدار ایشان بیایند را از زاویه دید یونس خان نگریسته‌ایم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه