Program Picture
قسمت ۱۵
اسفند ۲۶, ۱۳۹۶

نظریه سیستم‌ها و ارتباط آن با همیاری و تعاون.
ارتباط میان نظام‌های موجود و اخلاق.
بوم‌شناسی و ارتباط آن با همیاری.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه