Program Picture

ورقی از خاطرات

چویل دنا
۱۸ مرداد ۱۳۹۹

روزهایی هستند در زندگی که حسرت آن چیزها را میخوری که دیگرانی به سادگی از پیش آن گذشته‌اند. ده‌ها چیز دیگر بسا که در امکان تو هست که برای آن دیگری آرزوست. داشته‌های ما آرزوهای آن دیگری است و داشته‌های او آرزوی ما.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه