قسمت ۱۴
اسفند ۱۹, ۱۳۹۶

آیا طبیعی است که روحیه رقابت در نهاد انسان باشد؟
فمینیسم یکی از عوامل تعاون و همکاری.

ثبت نام در خبرنامه