عبدالبهاء، سرّ خدا
قسمت ۱۴ – فنا
شهریور ۱۳, ۱۴۰۰

کسی که به زندگی پس از مرگ معتقده تو این دنیا از نظر حضرت عبدالبهاء چطور باید زندگی کنه؟

ثبت نام در خبرنامه