اهمیت مشورت با نوجوانان

Program Picture

با من حرف بزن - فصل ۲

اهمیت مشورت با نوجوانان
۲۲ آبان ۱۴۰۱

بارقه حقیقت، شعاع ساطع از تصادم افکار است. مشورت در همه امور می‌تواند و باید صورت پذیرد. از جمله در نهاد خانواده مشورت از اهمیت خاصی برخوردار است. در روابط والدین و نوجوانان نیز تصمیم‌گیری باید تحت یک فرایند مشورتی صورت گیرد که تمام طرفین شور در اتخاذ تصمیم نهایی نقش فعال داشته باشند و همگی از آن حمایت نمایند. اگر چه مشورت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ولی برای گرفتن نتیجه مطلوب از شور باید نکاتی رعایت شود در غیر این صورت، نه تنها مشورت بی‌فایده می‌شود بلکه منجر به درگیری، مجادله، دشمنی و اختلاف می‌گردد، در نتیجه برای ایجاد یک فضای سالم مشورتی و کسب نتیجه مطلوب از مشورت صورت گرفته نیاز داریم که از اصولی پیروی کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه