ارزشمندتر از شکوفایی هنر

Program Picture

ورقی از خاطرات

ارزشمندتر از شکوفایی هنر
۱۱ مرداد ۱۳۹۹

سرگذشت هنرمندی که یک بار به خاطر جنسیت و باری دیگر به خاطر عقیده سقفی کوتاه بر فراز آرزوهایش بنا کردند. داستان تلاشی خستگی ناپذیر برای به بالا راندن این سقف تا آن روز که فرصت شکوفایی دست بدهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه