بدون تمبر بدون تاریخ
قسمت ۱۳- پل – بخش اول
آذر ۸, ۱۳۹۹
این نامه خطاب به فردی نوشته شده که با ترانه‌هایش؛ تحولی فکری عاطفی را به وجود آورده و یکی از پیش‌کسوتان ترانه نوین ایران محسوب می‌شود. مقدمه ای نیز در راستای تحلیل یکی از ماندگارترین ترانه‌های او در این نامه گنجانده شده است

ثبت نام در خبرنامه