Program Picture

شراب و کلید و چراغ

مسیر کمال
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

در این جستجو به حقایق زیادی پی بردیم و از جمله دانستیم که چطور تعالیم الهیه نیروها و قابلیت‌های ما رو پرورش میدن و نیازهای روحانی ما رو تأمین می‌کنند و بر آگاهی و ادراک ما درباره ماهیت انسان و منظور از عالم هستی می‌افزایند، موجبات ترقی اجتماع و اسباب رشد سالم و هماهنگ فرد و جامعه رو فراهم می‌کنند، ما رو از زندان جسم و تمایلات اون آزاد و به سوی آزادی حقیقی هدایت و به سرمنزل سعادت و خوشبختی راهنمایی می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه